Phòng karaoke

Thời gian: 09:00 - 22:00

Các tiện ích khác

Thời gian: 00:00 - 24:00
Thời gian: 09:00 - 21:00
Thời gian: 06:30 - 20:30
1800 400 066